מה חדש

הודעות אחרונות:

  תאריך נושא
29/12/2015


25/11/2015


18/11/2015

 

 הרשמה לקבלת חומרים מקצועיים ומבצעים במייל
 
לחצו http://i4u.me/Le4h4 והכנסו לרשימת התפוצה שלנו חינם
 
 
 
   


18/11/2015
הגיעו עדכונים חדשים 2016:

חוברות עדכונים מסים - חוברת 177 (01/16)   

אוגדן חיקוקי מסים - עד' 115 (01/16)

11 אוגדני דיני מסים - עד' 78 (01/15) נוספה כריכה חדשה יא' 
 
4 אוגדני סוגיות בדיני מסים (פתרונות) - עד' 43 (08/15)
 
אוגדן הביטוח הלאומי - עד' 91 (1615)
 
אוגדן תכנוני מס - עד' 21 (12/15)

2 אוגדני חישובי מס במקרקעין - עד' 17 (05/15)

2 אוגדני לקסיקון המסים - עד' 13 (05/15)

2 אוגדני דיני עבודה - עד' 33 (04/15)  

3 אוגדני מיסוי קבלני בנין - עד' 19 (4/13)    

דוגמאות וטפסים - עדכונים שוטפים באתר


04/03/2015

התמונה של ‏המכון למסים וליעוץ כלכלי‏.


26/02/2015

 


26/02/2015


26/02/2015


05/01/2015

08/12/2014
רק 195 ש"ח + מע"מ לחודש
מוגבל על 31/12/14

חזרה למעלה

תכנים אחרונים:

  תאריך נושא
27/08/2014 בחירת בן זוג רשום   [תכנוני מס]
   
13/08/2014 גילוי מרצון   [מילון מונחים]
   
28/07/2014 ביטוח נפגעי תאונות   [מאמרים]
    ביטוח נפגעי תאונות.pdf
28/07/2014 דגשים בקיזוז הפסדים   [מאמרים]
   
28/07/2014 גילוי מרצון   [מילון מונחים]
    giloi merazon
06/04/2014 פריסת שבח ריאלי   [מאמרים]
    פריסת שבח ריאלי
04/03/2014 מהו מלאי בסיסי?   [מאמרים]
   
06/02/2014 משיכה מקופה לקיצבה   [שאלות ותשובות]
   
02/02/2014 היבטי מס בניסוח חוזי מקרקעין   [תכנוני מס]
   
02/02/2014 חנ " ז - מנגנון תיקון לאחר המס חישוב 198 לפקודה   [טפסים ודוגמאות]
   
22/01/2014 קומבינציה – מכר חלקי תמורת קבלת שירותי בניה   [מאמרים]
   
22/01/2014 ייחוס הוצאות הנהלה כלליות ומימון   [מאמרים]
   
22/01/2014 פטור חד פעמי במכירת 2 דירות מגורים ורכישת דירה במקומן (סעיף 49ה לחוק)   [מאמרים]
    פטור חד פעמי במכירת 2 דירות מגורים ורכישת דירה במקומן (סעיף 49ה לחוק)
22/01/2014 פטור חד פעמי במכירת 2 דירות מגורים   [מאמרים]
   
09/12/2013 אגרה   [מילון מונחים]
   
30/11/2011 ה"ב 9/07 מיום 19.6.07 - ניתוב דוחות שלב א'   [חוזרים מקצועיים]
   
30/06/2011 תוספת 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 11/2002   [חוזרים מקצועיים]
   
21/06/2011 ביטול פטור ממס לתושבי חוץ על ריבית מניירות ערך מסוימים   [מבזקים]
    לאחרונה הוחלט לבטל את הפטור לתושבי חוץ שהיה נהוג ביחס לריבית ממק"מ ואגרות חוב קצרות מועד של המדינה, ונקבע כחלק ממדיניות הממשלה לעידוד השקעות תושבי חוץ בישראל. ביטול הפטור נבע מחשש לפיו מנוצל הפטור למטרות הפקת רווחים לטווח קצר, הגורמות לתיסוף השקל הישראלי באופן העשוי להביא לפגיעה בכושר התחרות ארוך הטווח של המשק.
20/06/2011 תיקון התוספת השניה לחוק אזור סחר חופשי באילת והתקנות מכוחו   [מבזקים]
    תיקון התוספת השניה לחוק אזור סחר חופשי באילת והתקנות מכוחו לאחרונה פורסמו מספר תיקונים לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה-1985 ("חוק אזור סחר חופשי באילת" או "החוק"), ולתקנות אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (תיקון), התשע"א-2011, שהותקנו מכוחו.
15/05/2011 חוזר מס הכנסה מס' 6/2011 - העברת עובדים ממעסיק למעסיק ו/או העברת הבעלות על קופת הגמל   [חוזרים מקצועיים]
   
08/05/2011 חוזר מס הכנסה מס' 5/2011 – רשות המסים - חיוב הכנסות דמי שכירות ששולמו בדרך של ביצוע שיפורים במושכר   [חוזרים מקצועיים]
   
02/05/2011 ו"ע 1361/06 פקר נ' מנהל מס שבח מקרקעין, אתר מסטקס - מס רכישה לדירות נופש   [מבזקים]
   
23/03/2011 מתוך ספרנו החדש - "פטור במכירת דירת מגורים"   [מאמרים]
    הגדלת ההיצע של דירות מגורים חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011 1. הקדמה ביום 16.2.11 אושר חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן - הוראת השעה). כפי שמעידה כותרת החוק, מטרת הוראת השעה הינה להביא להגדלת היצע דירות המגורים בישראל. היזמה להצעת החוק נבעה מהעלייה המשמעותית של מחירי הדירות בשנים האחרונות, מה שמקשה מאד על רכישת דירה על ידי זוגות צעירים או מי שזו דירתו הראשונה . משכך, החלה הממשלה לפעול למען הוזלת מחירי הדירות, באמצעות הגדלת ההיצע.
15/02/2011 הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 4/2011   [חוזרים מקצועיים]
   
23/01/2011 חוזר מס הכנסה מס' 2/2011 – רשות המסים - איסור תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים   [חוזרים מקצועיים]
   
18/01/2011 חוזר מס הכנסה מס' -1/2011 רשות המסים - הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 161 לפקודה – חלק א'   [חוזרים מקצועיים]
   
01/01/2011 החלטה 5887/11 - תמ"א 38/2   [החלטות מיסוי]
   
30/12/2010 תיקון 67 לחוק מיסוי מקרקעין – פינוי בינוי (תיקון סעיף 49לב )(ס"ח 2269 התשע"א 26.12.10, 121)   [מבזקים]
    הוספה חלופה ל"תקרת השווי" המהווה את תקרת הפטור אצל בעל המקרקעין במכירה בדרך של פינוי בינוי. החלופה הנוספת היא שווי דירה באותו מתחם ששטחה אינו עולה על 150% משטח הדירה הנמכרת ולא יותר מ-200 מ"ר. הפטור הורחב והוא יחול לא רק אם התמורה היא בזכות ביחידת מגורים חלופית אחת, אלא גם במקרה שבו המוכר רוכש בכספי התמורה, בתוך שנה לפני או אחרי המכירה, זכות למגורים בבית אבות ומלאו לו או לבן זוגו 60 שנים או שאחד מהם זקוק לשירותי סיעוד.
30/12/2010 תיקון 68 לחוק מיסוי מקרקעין – תמ"א 38 (ס"ח 2269 התשע"א 26.12.10, 122)   [מבזקים]
    נקבעה הגדרה חדשה ליום מכירה ולפיה אם המכירה של הזכות הנמכרת מותנית בתנאי מתלה, או שהיא מכירה של אופציה לרכישתה, יידחה יום המכירה עד למוקדם מבין אלה: המועד שבו התקיים התנאי המתלה, או שבו מומשה האופציה.. אלמלא הוראה זו היה יום המכירה – יום ההסכם, כך שהוראה זו דוחה את יום המכירה. זאת, בתנאי שנמסרה הודעה למנהל בתוך 30 יום מיום ההסכם על גבי טופס שקבע המנהל. ההוראות הנוגעות לחובת ההצהרה יחולו מיום המכירה האמור..
30/12/2010 פסק דין "בזק" - החזר מס לאחר אי מימוש אופציה   [מבזקים]
    בית המשפט העליון הורה על השבת מס רכישה ששולם בגין חכירת מקרקעין לאחר שחלפו כמעט 10 שנים ממועד עריכת העסקה. זאת, משום שלמפרע התברר שהחוכר לא מימש את אופציית הארכת התקופה, ולמעשה, לא חכר את המקרקעין לתקופה המינימאלית המנויה בחוק לחצו לצפיה בפסק הדין
30/12/2010 איסור ניכוי הוצאות אש"ל   [מבזקים]
   
21/12/2010 הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 7/2010 – רשות המסים - חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים - סעיף 5(ג)( 4) לחוק מיסוי מקרקעין   [חוזרים מקצועיים]
   
28/11/2010 חוזר מס הכנסה 7/10 - בקשה להחזר מס עקב פטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה   [חוזרים מקצועיים]
   
21/11/2010 חוזר מס הכנסה 6/10 - אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לוייטנאם   [חוזרים מקצועיים]
   
01/11/2010 חוזר מס הכנסה 5/10 - חיילים וכוחות הביטחון   [חוזרים מקצועיים]
   
10/09/2010 חוזר מס הכנסה 3/10 - האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאסטוניה   [חוזרים מקצועיים]
   
11/08/2010 הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 5/2010 - דירות נופש   [חוזרים מקצועיים]
   
11/08/2010 חוזר מס הכנסה מיום 11.8.10 - ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ על ידי חברות מיוחדות   [חוזרים מקצועיים]
   
10/08/2010 חוזר מס הכנסה מיום 10.8.10 - מיסוי בישראל של קצבה המשולמת לעולה חדש מבריטניה   [חוזרים מקצועיים]
   
28/07/2010 חוזר מס הכנסה מס' 2/2010 - מיסוי רכישה עצמית של אגרות חוב והסדרי חוב   [חוזרים מקצועיים]
   
30/06/2010 חוזר מס הכנסה 1/10 - המיסוי הירוק - תקנות שווי השימוש ברכב   [חוזרים מקצועיים]
   
21/06/2010 הנחיה בנוגע לבסיס ההצמדה בהקצאת מניות לעובדים   [חוזרים מקצועיים]
   
01/06/2010 דוח הועדה לבחינת היבטי המס בקבוצות הרכישה - יוני 2010   [חוזרים מקצועיים]
   
01/05/2010 חוזר מס הכנסה מס' 3/2011 - אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודה   [חוזרים מקצועיים]
   
07/12/2009 הוראת ביצוע מס ערך מוסף - שינוי בשיטת הדיווח למע"מ   [חוזרים מקצועיים]
   
01/12/2009 נוסחאות להפקדות בקופה לקצבה בשנת 2009   [חישובי מס]
    חישובי נוסחאות להפקדות בקופה לקצבה בשנת 2009
15/11/2009 חוזר מס הכנסה 4/09 - חלוקת דיבידנד שמקורו ברווחים ראויים לחלוקה (הוראת שעה) - דגשים   [חוזרים מקצועיים]
   
19/10/2009 הנחיות רשות המסים בדבר ניהול הליכי שומה במקביל להליך פלילי מ-19.10.09   [חוזרים מקצועיים]
   
19/10/2009 ויתור על חופשה והבראה לטובת עסקים במצוקה   [מאמרים]
    פרק י"א לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן - החוק, או חוק ההתייעלות), קובע כהוראת שעה מנגנון לגביית היטל חד פעמי באמצעות המוסד לביטוח לאומי לצורך סיוע לעסקים במצוקה. בהחלטת הממשלה מס' 150 מיום 12.05.09 נקבע, כי על המנהל הכללי של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, והממונה על התקציבים והחשב הכללי במשרד האוצר, להקים קרן, שתפעל למתן סיוע כלכלי לעסקים שנקלעו למצוקה בשל המצב הכלכלי (להלן - הקרן). מקורות המימון של הקרן הם העובדים של המגזר הציבורי והעובדים והמעבידים של המגזר הפרטי.
19/10/2009 תקנות קביעת שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י)   [מאמרים]
    ביום 17.9.09 פורסם שינוי לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)), התשמ"ו-1986 (להלן – התקנות) . בתיקון הופחת שיעור הריבית משיעור עליית מדד+ 4% לשנה ל-3.3% בלבד. כשההלוואה נקובה במטבע חוץ (הוגדרו 8 סוגי מטבע חוץ) שיעור הריבית יהיה השינוי בשער החליפין + 3% לשנה. תחילת ההוראות ביום 1.10.2009 אולם נקבעו הוראות מעבר מיום 31.12.2007, תוך הבחנה בין מי שחל עליו אז חוק התיאומים לבין מי שלא חל עליו חוק התיאומים.
19/10/2009 הפסדים - סדר קיזוזם   [מאמרים]
    נושא קיזוז הפסדים עשוי להיות מורכב משום שהוראות הקיזוז אינן חלות באופן אחיד על כל סוגי ההפסדים. לסוגי ההפסדים השונים קיימים כללי קיזוז שונים זה מזה. כך למשל, נבדלים הכללים של קיזוז הפסדים במישור הפירות מקיזוז הפסדים במישור ההון. גם בתוך מישור הפירות תמצאו כללים שונים לגבי קיזוז הפסד השנה מעסק לעומת קיזוז הפסד מעסק משנים קודמות. בדומה, הפסד מעסק יתקזז באופן שונה מאשר הפסד ממקורות פסיביים.מוטל על הנישום למצות את קיזוז ההפסד ולא לגוררו לשנים הבאות, אם הוא יכול לקזזו בשנת המס. אולם אם הוא מקזז הפסד פלוני במקום הפסד אלמוני כנגד הכנסה כלשהי, אותו הפסד אלמוני ייגרר בעל כורחו לשנים הבאות ולא תחול עליו ההגבלה של מי שבחר שלא לקזז.
06/09/2009 היטל על העסקת עובדים זרים   [מאמרים]
    מעביד שמעסיק עובד זר כמשמעותו בחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (להלן - חוק הבראת כלכלת ישראל), חייב לשלם היטל המחושב כשיעור משכרו של העובד הזר.
03/09/2009 הגדלת תקרת ההכנסה המרבית לתשלום דמי הביטוח   [מאמרים]
    חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן - חוק ההתייעלות), כלל תיקונים רבים הנוגעים לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן - חוק הביטוח הלאומי).
03/09/2009 משיכת דיבידנד וחיובו במס בשיעור 12% במקום קבלת רר"ל   [מאמרים]
    סעיף 94ב לפקודה קובע שיעור מס מופחת לגבי רווח ההון, כאשר בחברה יש רווחים ראויים לחלוקה (רר"ל). אלו הסכומים שהחברה הרוויחה לאחר תשלום המסים.
23/07/2009 תיקון 170 לפקודה   [מאמרים]
    תיקון 170 לפקודה עוסק בשינוי ובעידון הלכת ורד פרי בנושא הוצאות מטפלות
16/06/2009 הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 8/2009 - "דמי מפתח" - התרתם בניכוי בחישוב השבח   [חוזרים מקצועיים]
   
02/06/2009 תאומים בשל אינפלציה תיקון 20   [מאמרים]
    בתיקון 20 לחוק התיאומים בוטל החוק ונותרו הוראות מסוימות שילוו אותנו בהמשך החל משנת 2008. שינוי חשוב נוגע להמשך ניכוי בשל פחת בגין נכסים שנרכשו לפני 1.1.2008, והכל לפי המפורט בסעיף 33א לחוק. שינויים נוספים נוגעים לליקויים בפנקסי חשבונות (הפיכת סכום אינפלציוני לריאלי למי שפנקסיו נפסלו), ושיעורי פחת מוגדלים לפי תקנות התיאומים בשל אינפלציה (שיעורי פחת).
27/05/2009 הוצאות נסיעה   [מאמרים]
    יישום מסקנותיו של בית המשפט בפסק הדין ורד פרי על הוצאות הנסיעה מביא למסקנה שהסדר נקודות הזיכוי איננו ממצה, במובן זה שאינו חוסם בפני הנישום, שמוציא הוצאות נסיעה ממקום עבודה אחד למקום עבודה שני את האפשרות לנכות הוצאות אלה, מהנימוקים אלה: 1. סעיף 36 מעניק רבע נקודת זיכוי בעד נסיעה לתושב ישראל, גם לאלה שאינם מוציאים הוצאות נסיעה למקום העבודה, וגם לפנסיונרים שלא עובדים בכלל. 2. עד שנת 1954 הותר ניכוי הוצאות נסיעה אל מקום העבודה וממקום העבודה, והחל משנת 1954 ההסדר הזה בוטל. הסדר רבע נקודת הזיכוי נכנס לתוקף בשנת 1977, ומכאן, אין לראות בהסדר שבא באיחור של 24 שנים כהסדר מחליף אף אם הוא נוגע לאותו עניין. 3. אם נניח, כי מתן רבע נקודת הזיכוי נועד להחליף ניכוי הוצאות הנסיעה, אזי יש לבדוק אם הסדר זה מעמיד הנישום באותה חבות במס אילו היה תובע הוצאות הנסיעה בניכוי. דהיינו, יש צורך לבדוק כמה משלם הנישום בפועל עבור נסיעותיו, ומסכום זה יופחת שווי רבע נקודת הזיכוי, כדי למנוע מהנישום מלהנות מהטבה כפולה. אם התוצאה היא חיובית, אזי רבע נקודת הזיכוי לא מפצה את הנישום על מלוא הוצאות הנסיעה שעמד בהן, ומכאן יש להתיר את היתרה בניכוי.
26/05/2009 הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2009   [חוזרים מקצועיים]
   
20/05/2009 דוח ביצוע   [מילון מונחים]
    דוח ביצוע הינו מסמך המעיד על סיום שלב בביצוע התכנית המאושרת על פי כתב אישור שניתן לבעל מפעל לפי החוק לעידוד השקעות הון. על פי כתב האישור נדרש בדרך כלל להגיש דוח ביצוע תוך 6 חודשים מיום הוצאת כתב אישור. תוקף כתב האישור יוגבל, בהתאמה, כדי להבטיח הגשת דו"ח ביצוע חלקי במועד שנקבע. אי הגשת דו"ח ביצוע חלקי מהווה הפרה של תנאי מתנאי האישור, ועלולה להביא להתליה או לביטול האישור, לעיכוב הטבות על פיו, או לדרישה להחזר הטבות שנתנו.
20/05/2009 מאפייני השוואה   [מילון מונחים]
    מונח זה קשור למחירי העברה בעסקה בינלאומית כמשמעותם בסעיף 85א לפקודה. בתקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ז-2006 מוגדרים "מאפייני השוואה" בתקנה 1. עיקרון מחיר השוק, המשווה בין עסקאות שונות במשק, מחייב התאמה של תנאי העסקאות השונות אותן יש להשוות לעסקה נשוא הבדיקה. ההתאמה צריכה לכלול את כל המאפיינים הרלוונטיים שיש בהם כדי להשפיע על המחיר של העסקה. מאפייני ההשוואה הם אותם מאפיינים שמבדילים בין עסקאות שונות במשק ושיש בהן כדי להשפיע על המחיר של העסקה.
06/05/2009 ארנונה   [מילון מונחים]
    המחוקק הישראלי מבחין בין מסים המשתלמים למדינה ומכנה אותם "מס" ((TAXES לבין מסים המשתלמים לעיריות ולמועצות מקומיות הנקראים "ארנונה" ((RATES. ארנונה הינה מס המוטל על נכס (בנינים וקרקעות), כתשלום חובה, על ידי הרשות המקומית וזאת במטרה לכסות את הוצאות הרשות המקומית בגין מתן שירותים שונים לכלל התושבים ולמחזיקים בנכס.
06/05/2009 אמצעי שליטה   [מילון מונחים]
    מושג זה בא לבטא באמצעות האחזקה בו את השליטה בחבר בני אדם, ובמידה מסויימת, בהיותו משוכלל יותר, מחליף את המושג "בעל שליטה".
05/05/2009 אחריות קפידה   [מילון מונחים]
    עבירה, יכול שתהיה עבירה של "מחשבה פלילית", של "רשלנות" או של "אחריות קפידה". סוגה של עבירה נקבע, כידוע, על פי טיבו של היסוד הנפשי הדרוש להרשעה על פיה. הכלל - שיש לו ביטוי בהוראתו של סעיף 19 לחוק העונשין, תשל"ז-1997 - הוא: כי "אדם מבצע עבירה רק אם עשה במחשבה פלילית", אלא אם כן - "נקבע בהגדרת העבירה כי רשלנות היא היסוד הנפשי הדרוש לשם התהוותה" (כמפורט בסעיף 21 לחוק העונשין), או ש"היא מסוג העבירות של אחריות קפידה" (כמשמעותן בסעיף 22 לחוק העונשין).
05/05/2009 איגוח   [מילון מונחים]
    תופעת ה"איגוח" (Securization), אשר רווחת בשנים האחרונות בשוקי ההון המפותחים בעולם, מהווה מעין כלי מימוני חוץ-בנקאי מודרני ומתוחכם, שמטרתו ליצור לפירמה מסחרית תזרימי מזומנים בדרך של הנפקת ניירות ערך המגובים בנכסי החברה, כמוסבר להלן.
05/05/2009 אירוע מס   [מילון מונחים]
    פעולה שבעקבותיה חל חיוב במס, או פטור ממס. אם מכירת נכס, או פעולה מסוימת אינה נושא לחיוב במס, הרי שאינה אירוע מס.
05/05/2009 אישור תוכניות בזו אחר זו   [מילון מונחים]
    סעיף 4(5) לתוספת מסדיר את מנגנון היטל ההשבחה בגין מספר תכניות שאושרו בזו אחר זו. תכלית הסעיף היא השגת פשטות ויעילות על ידי עריכת שומה אחת בגין מספר התכניות שאושרו, אשר אלמלא ההוראה הייתה חובה לערוך מספר שומות עבור כל אחת מהתכניות. סעיף 4(5) קובע תנאי מקדים, לפיו יופעל המנגנון האמור רק אם לא שולם היטל ההשבחה בגין אף אחת מהתכניות.
05/05/2009 אמנה למניעת מסי כפל   [מילון מונחים]
    הסכם בין מדינות למניעת כפל מס בעסקאות שבין תושביהן . האמנה מקבלת תוקף משפטי עם האשרור על ידי המוסדות המוסמכים של המדינות המתקשרות. בישראל הדבר נקבע בסעיף 196 לפקודה ולפיו יינתן תוקף לאמנה בצו שהוציא שר האוצר ופורסם ברשומות. ברב המקרים מקבלת האמנה תוקף נורמטיבי עדיף על חקיקה רגילה ("על אף האמור בכל חיקוק").
05/05/2009 אמנות הדגם   [מילון מונחים]
    קיימים 3 מודלים של אמנות מס: מודל OECD, מודל האו"ם ומודל ארה"ב. הם משמשים כאמנות מסגרת וכנקודות מוצא להתאמת נוסח המודלים למדיניות אמנות המס ולתנאים הספציפיים שבין מדינות. במודלים אלה חלקים הכוללים: היקף התחולה, הגדרות ומושגים (הגדרת "תושב", מוסד קבע, וכו'), שיטות למניעת כפל מס, אי הפליה, נוהל הסכמה הדדית.
28/04/2009 אזור פיתוח   [מילון מונחים]
    סעיף 11 לפקודה הסמיך את שר האוצר להתקין תקנות בקשר להנחות ממס באזורי פיתוח ובישובים מסוימים. סעיפים 11א ו-11ב לפקודה העניקו הנחות ממס בעכו ובבאר שבע ובישובי הנגב. סעיפים אלו בוטלו בשנת 2003 ואתם בוטלו גם התקנות שהוצאו מכוחם.
28/04/2009 אדמת בנין   [מילון מונחים]
    מושג זה מוגדר בפקודת העיריות בסעיף 269 העוסק בארנונה. ההגדרה קובעת ש"אדמת בנין" היא: "כל קרקע שבתחום העירייה שאינה לא בנין ולא אדמה חקלאית ולא קרקע תפוסה".
27/04/2009 גיל פרישה   [מילון מונחים]
    הגידול המתמשך בתוחלת החיים והעלייה ביחס שבין מספר המבוגרים בחברה הישראלית לבין כלל האוכלוסייה, אינן תופעות ייחודיות למדינת ישראל, והן מתקיימות במרבית המדינות המפותחות. תופעות אלו הביאו מדינות מפותחות רבות, דוגמת ארה"ב, לבצע שינויים בהסדרי גיל הפרישה הנהוגים בהן, כדי להתאים את שוק העבודה ואת מערכות הביטחון הסוציאלי (הממלכתיות ושאינן ממלכתיות) לאותם שינויים .
27/04/2009 קופת גמל מסלולית   [מילון מונחים]
    סעיף 1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן - חוק הפיקוח על קופות הגמל) מגדיר קופת גמל מסלולית בזו הלשון : "'קופת גמל מסלולית' - קופת גמל שמנוהלים בה מספר מסלולי השקעה, ואשר על פי התקנון רשאי העמית לבחור מתוכם את מסלולי ההשקעה שבהם יושקעו כספיו; לענין זה, "מסלול השקעה" - אפיק השקעה לכספי העמיתים המאופיין במגבלות השקעה שנקבעו בתקנון קופת הגמל;"
22/04/2009 ע"א 8131/06 אלישע בע"מ נ' פקיד שומה חיפה   [תקצירי פסיקה]
    הכרה בהוצאות ריבית רעיונית
15/03/2009 חברה - צורות המימון בחברה פרטית   [תכנוני מס]
    צורות המימון בחברה מגוונות. איזו צורה עדיפה בתנאי אינפלציה? מתי כדאי לתת הלוואת בעלים? קראו עוד על תכנון המס...
15/03/2009 הקצאת מניות - בחירה בין החלופות בשנת 2008   [תכנוני מס]
    סעיף 102 לפקודה, הדן בהקצאת מניות לעובדים, מאפשר ל"חברה המעבידה" לבחור באחד משני מסלולי מיסוי להקצאת מניות לעובדים באמצעות נאמן והם: מסלול הכנסת עבודה ומסלול רווח הון. קראו עוד על היתרונות והחסרונות של כל מסלול...
15/03/2009 שאלות קצרות בנושאי ביטוח לאומי ומס הכנסה   [שאלות ותשובות]
    מבחר שאלות קצרות (2-3 שורות) בנושאי מס הנכסה וביטוח לאומי.
15/03/2009 משיכה שלא כדין (קופות גמל)   [שאלות ותשובות]
    האם ניתן לקזז הפסד מעסק בשנת המס כנגד כספי משיכה שלא כדין מקופת גמל לתגמולים או מקרן השתלמות, בגינם שולם מס בשיעור 35%?
15/03/2009 מכירת אג"ח לעומת פדיונה   [תכנוני מס]
    אגרות חוב הינן צורת מימון נפוצה בשוק ההון. איגרת החוב מייצגת התחייבות של המנפיק לפדות את איגרת החוב בתום התקופה בסכום הנקוב באיגרת. מכירת אג"ח מהווה רווח הון. ברם, פדיון אג"ח כולל ריבית החייבת במס פירותי. קראו עוד על תכנון המס במכירת אג"ח....
15/03/2009 הוצאות מימון ומחילת חוב   [שאלות ותשובות]
    על פי סעיף 17 לפקודה, הוצאה המותרת בניכוי, היא הוצאה שהוצאה כולה בייצור ההכנסה, בשנת המס ולשם כך בלבד. קראו את הדוגמא לגבי 2 סוגי הוצאות ייחודיות...
15/03/2009 תשומות על טובת הנאה (מע"מ) - תקנה 15א   [תכנוני מס]
    תקנה 15א קובעת את הכלל כי מס תשומות שנתחייב בו עוסק על תשומה לטובת העובד בשל עובדו אינו ניתן לניכוי. מטרת התקנה היא למנוע ניכוי מס תשומות כאשר נכס או שירות שניתן לעובד מיועד להנאתו של העובד. קראו עוד על תכנון המס...
15/03/2009 הוצאה עסקית מוכרת - עלות ההוצאה נטו   [תכנוני מס]
    לא פעם אנו נאלצים להוציא כספים על מוצרים או שירותים הנחוצים לעסק לצורך פעילותו היומיומית, אך לא תמיד מצטיירת בתודעה של בעל העסק העלות האמיתית של ההוצאה העסקית. מבט מעמיק מראה שהמדינה מממנת חלק לא מבוטל של הוצאה זו . קראו עוד על אפשרויות תכנון המס...
15/03/2009 דו"ח סתמי   [מילון מונחים]
    סעיף 145(א)(1) לפקודה קובע, כי משמסר אדם דו"ח בהתאם לסעיף 131 לפקודה , יראו את הדו"ח כקביעת הכנסה בידי אותו אדם ופקיד השומה ישלח הודעה בדבר סכום המס שהוא חייב בו על פי הדו"ח. כאשר אדם, אשר לא צירף לדו"ח את המסמכים הדרושים יראוהו כאילו לא מסר דו"ח.
15/03/2009 העברת לקוח ממיצג למייצג   [טפסים ודוגמאות]
    לעתים, אפשר שלקוח יעבור ממייצג למייצג מסיבות שונות. דוגמת טופס זה של העברת תיק נישום ממייצג למשנהו מיועדת בעיקר למייצג אשר מוסר את תיק הנישום. המייצג המעביר אמור לתת את הסכמתו להעברת התיק ולציין פרטים שונים. צפו בהודעה...
15/03/2009 פירוק חברה (טפסים)   [טפסים ודוגמאות]
    טפסים שיש למלא בעת פירוק חברה או בקשה לפירוק חברה מביהמ"ש.
15/03/2009 פעולות במכירת מניות (תיק)   [טפסים ודוגמאות]
    להלן רשימת הפעולות הכרוכות במכירת חברה על-ידי העברת מניות (יש לעשות הפעולות מס' 4-1 כמקשה אחת).
15/03/2009 הודעה על העברת מניות בחברה פרטית (טופס 3)   [טפסים ודוגמאות]
    חובות הדיווח המוטלות על חברה פרטית במסגרת חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - חוק החברות או החוק) הינן שונות ומגוונות. כך, למשל, בנוסף לחובת הגשת הדו"ח השנתי הקבועה בסעיף 141 לחוק, מוטל על החברה גם לדווח לרשם החברות אודות אירועים חריגים הנוגעים לחברה.
15/03/2009 הגבלת הטבות   [מילון מונחים]
    ישנם סעיפים באמנות מס הדנים בהגבלת הטבות . סעיפים אלו נועדו להוות "שומרי סף" למניעת פעילות כלכלית בה הכנסות המגיעות לנישומים מנותבות דרך מדינות שהן צד לאמנות מס הכוללות הקלות והטבות וכתוצאה מכך הן זוכות לפטור או להפחתת מס מכוח סעיפי אותן אמנות.
15/03/2009 פטור הקטנה של ניכוי במקור (טופס 2542)   [טפסים ודוגמאות]
    פקיד השומה רשאי להקטין את שיעור הניכוי במקור למקבל ההכנסה, לפי בקשתו. שיעור ניכוי זה נקבע על ידי פקיד השומה, כאשר מוכיח המקבל כי שיעור ניכוי המס במקור גבוה מהמס הסופי הצפוי.
15/03/2009 דו"ח על הכנסה חייבת של ריבית מאג"ח (טופס 1269א)   [טפסים ודוגמאות]
    סעיף 3(ח)(1) לפקודת מס הכנסה עוסק ב"כיבוס אגרות" (נסיון להפוך ריבית חייבת במס לפטורה ממס) אצל מוסד ציבורי ואילו סעיף 3(ח)(2) לפקודת מס הכנסה עוסק ב"כיבוס אגרות" על ידי מוסד כספי ומי שהריבית הצבורה מהווה אצל מקבלה הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה.
15/03/2009 הכנסה חייבת של ארגון מקצועי (טופס 1226)   [טפסים ודוגמאות]
    נספח לחישוב הכנסה חייבת של ארגון מקצועי
15/03/2009 תחולת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים על העלאת שכר   [שאלות ותשובות]
    האם הסכמת העובד והמעביד בדבר החלת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, פוטרת את המעביד מחובת תשלום פיצויים בגין העלאות השכר שהיו לעובד במשך תקופת עבודתו?
15/03/2009 הפסדים בשל הכנסות מראש   [חישובי מס]
    סעיף 8ב לפקודה מחייב הכנסות מסויימות על בסיס מזומן. ברם, חיוב כאמור יכול ליצור הפסדים. צפו בדוגמא למקרה כאמור...
15/03/2009 פריסת שבח   [חישובי מס]
    תושב ישראל זכאי לפריסה של השבח כבר במהלך הגשת הדו"ח לפי טופס 7002. צפו בדוגמא לפריסה כאמור ובניתוח הכדאיות בפריסה...
15/03/2009 חישוב דמי היתר עבור תוספת בניה   [חישובי מס]
    מינהל מקרקעי ישראל גובה תשלום עבור היתר שהוא נותן לחוכר של קרקע עירונית להפיק מהמוחכר הנאה נוספת על זו שהיה זכאי לה לפי חוזה החכירה לפני מתן ההיתר. ישנם שלושה מקרים בגינם יש לשלם דמי היתר למינהל. צפו בדוגמאות לחישוב כאמור...
15/03/2009 דוח התאמה למס הכנסה   [חישובי מס]
    דוח התאמה נועד להתאים את דו"ח רווח והפסד, המבוסס על כללי החשבונאות, להוראות פקודת מס הכנסה. היכנסו וצפו בדוגמא לדוח שכזה...
15/03/2009 פטור ממס שבח למוסד ציבורי (טופס 6120)   [טפסים ודוגמאות]
    סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג1963- ותקנה 9 לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה), תשל"ה1974- עוסקים בפטור החל על מוסד ציבורי. צפו בבקשה ותנאיה...
15/03/2009 ע"א 10252/05 קרית שדה התעופה בע"מ נ' מנהל מע"מ   [תקצירי פסיקה]
    עבודות פיתוח כתמורה לפטור מהיטלים הם שירות החייב במע"מ
15/03/2009 רווח הון הנובע ממכירת מניות במקרה של ניתוק תושבות   [שאלות ותשובות]
    שאלה הדנה בהיבטי המס של חישוב רווח הון במקרה של שינוי תושבות, לאור סעיף 100א לפקודה.
15/03/2009 פטור במכירת דירות מגורים   [שאלות ותשובות]
    מכירת דירת מגורים בפטור. דוגמא הכוללת מספר מקרים שונים.
15/03/2009 אמנות למניעת כפל מס   [שאלות ותשובות]
    2 שאלות בנוגע לאמנות למניעת כפל מס
15/03/2009 ע"ש 1064/05 אלדר סוכנות לביטוח בע"מ מטבע בע"מ, וזייפמן נ' מנהל מע"מ ת"א   [תקצירי פסיקה]
    קיזוז מס תשומות בגין הלוואה שנלקחה על ידי בעל מניות באופן פרטי; יתרת זכות תיחשב לעסקה שלא דווחה
15/03/2009 דיווח לביטוח לאומי בשל עובד שכיר (טופס 102)   [טפסים ודוגמאות]
    החל בחודש ינואר 2007 הדיווח לביטוח לאומי, עבור עובדים שכירים "תושבי ישראל", יהיה בטופס חדש.
15/03/2009 מכירת מקרקעין בידי מוסד כספי/מלכ"ר (מע"מ)   [תכנוני מס]
    עסקת רכישת מקרקעין על ידי מוסד כספי או מלכ"ר מעוסק, וכן רכישת מקרקעין שאינם דירת מגורים על ידי מוסד כאמור ממוסד כספי, מלכ"ר או ממי שאין עיסוקו במכירת מקרקעין (למשל, יחיד), חייבת בתשלום מס ערך מוסף כ"עסקת אקראי". קראו על תכנון המס במקרה דנן...
15/03/2009 ע"א 909/06 רורברג קבלנות והנדסה בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין   [תקצירי פסיקה]
    מהו יום הרכישה, כאשר הרכישה נעשתה בנאמנות עבור חברה שנוסדה מאוחר יותר
15/03/2009 גביית חוב לאחר איחוד תיקים או פשיטת רגל   [שאלות ותשובות]
    האם יש תחולה לאיחוד תיקים ו/או הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים לפי חוק ההוצאה לפועל, על גביית חוב מס לפי פקודת מס הכנסה ?
15/03/2009 ע"א 1651/08 צביון בע"מ נ' ממונה מע"מ גוש דן   [תקצירי פסיקה]
    מתן זכות עיון בתיק של עוסק אחר
15/03/2009 ו"ע 1415/05 עופר מירצקי ושות' ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין ואח'   [תקצירי פסיקה]
    מהו יום הרכישה של זכויות בנייה אשר נוספו בעקבות שינוי תוכנית בניין ערים
15/03/2009 בר"ע 979/06 דוד פורת נ' ועדת ערר על פי חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל)   [תקצירי פסיקה]
    חיוב חברת דרך ארץ (כביש 6) להנפיק חשבונית מס מפורטת ללא תוספת תשלום
15/03/2009 בל 10133/06 בנק המזרחי ואח' נ' ביטוח לאומי סניף ירושלים   [תקצירי פסיקה]
    פטור מדמי ביטוח במימוש אופציות/מניות לעובדים לפני תיקון 132 לפקודה
15/03/2009 עמ"ה 505/04 אליצור אשקלון נ' פקיד שומה אשקלון   [תקצירי פסיקה]
    פרשנות אמנה באופן המרחיב הטלת מס ישראלי על שחקנים תושבי ארה"ב
15/03/2009 ע"ש 1039/06 שואח א.ס בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף עכו   [תקצירי פסיקה]
    נותן השירות הינו המתקשר במכרז, על אף המחאת חובות וזכויות
11/03/2009 ע"א 8782/05 אבירם נבון נ' פקיד שומה אשקלון   [תקצירי פסיקה]
    קבלת ראיה בערכאת הערעור להקטנת שומה לפי מיטב השפיטה; התחשבות ערכאת ערעור בגין פסילת ספרים שנגנבו
11/03/2009 ו"ע 8079/07 אהרון יצחק נ' מנהל מיסוי מקרקעין   [תקצירי פסיקה]
    ביטול עסקה במקרקעין בשל גילוי טעות בחבות במס
11/03/2009 ע"פ 80034/08 איריס קריינר נ' מדינת ישראל   [תקצירי פסיקה]
    האם ניתן לגבות מיורשיו של נאשם שהורשע בעבירות מס את יתרת הקנס שהוטל עליו בטרם נפטר?
11/03/2009 כיבוס איגרות   [מילון מונחים]
    בעבר ועד 31.12.02 נישום היה פטור ממס רווח הון במכירת אג"ח נסחרת בבורסה, אג"ח בבעלות המדינה או אג"ח בערבות המדינה. הריבית עצמה היתה חייבת במס. הדבר יצר תמריץ לבצע "כיבוס אגרות". קראו עוד על המונח והשימוש בו...
11/03/2009 ו"ע 8126/07 בית הכנסת "אליהו הנביא" נ' מנהל מס שבח   [תקצירי פסיקה]
    שלילת פטור מן הטעם שהדירה לא שימשה "במישרין" את המוסד הציבורי
11/03/2009 המועד הקובע   [מילון מונחים]
    תיקון 132 לפקודת מס הכנסה היה תיקון מקיף ומהותי ביותר בכל הנוגע לרווחי הון . בין היתר, שינה תיקון 132 את שיטת חישוב מס רווח ההון, מיסוי רווחים ראויים לחלוקה ועוד. קראו עוד על המונח החשוב...
11/03/2009 ע"א 9650/05 רונן פרוינד נ' פקיד שומה תל אביב 4   [תקצירי פסיקה]
    לא ניתן להעלות בערכאת הערעור טענה עובדתית חלופית, כאשר הטענה העובדתית הסותרת נפסלה בערכאה שלמטה; גידול הון בלתי מוסבר יכול לנבוע מהכנסות אשר צמחו לאחר הגידול בהון
11/03/2009 הישבון   [מילון מונחים]
    הישבון משמעותו השבת מסי היבוא, מס קניה ותשלומי חובה בגין חומרי הגלם, ציוד חיוני ומוצרי ביניים שמשמשים בייצור מוצרים לייצוא, ולא נעשה בהם שימוש לצריכה מקומית, באופן מלא או חלקי. קראו עוד...
11/03/2009 גמלאות בחירה   [מילון מונחים]
    סעיף 323 לחוק הבל"ל מאפשר לאדם, הזכאי לגמלה, לתגמול או למענק, לבחור באחד מהם. סעיף 323 משלים ומונע קבלת גמלאות כפל עקב מאורע אחד. לכן, יש צורך לבחור רק באחת מהגמלאות. קראו עוד...
11/03/2009 זכות שביושר [Claim of Right]   [מילון מונחים]
    בפסק הדין אמישראגז נבחנה דוקטרינת claim of right. לפי דוקטרינה זו כאשר הגיע תקבול, שהשימוש בו לא הוגבל, לידיו של נישום, קמה חובת רישום כהכנסה בשנה שבה נתקבל. קראו עוד על המונח והשלכותיו...
11/03/2009 ה"פ 1096/06 דליה פלח ואח' נ' פקיד שומה תל-אביב-יפו 3 ואח'   [תקצירי פסיקה]
    גביית מס מנכסים שהועברו לבת זוג, לפי סעיף 119א לפקודה
11/03/2009 עב"ל 123/07 המוסד לביטוח לאומי נ' יהודה זפרני   [תקצירי פסיקה]
    תקופת אכשרה הכוללת תקופת הודעה מוקדמת לעניין תשלום דמי אבטלה מביטוח לאומי
11/03/2009 ו"ע 1090/06 יוגב שי נ' מנהל מיסוי מקרקעין מרכז   [תקצירי פסיקה]
    פטור לדירה שנתקבלה במתנה ובירושה
11/03/2009 ע"א 9946/06 קופת חולים כללית נ' מנהל מס שבח מקרקעין תל אביב   [תקצירי פסיקה]
    מכירת מקרקעין ששימשו מלכ"ר (מוסד ציבורי) במישרין, הכוללים זכויות בניה, תהיה פטורה ממס
11/03/2009 ע"א 4861/05 שיכון עובדים בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין אזור רחובות   [תקצירי פסיקה]
    ערעור לפי סעיף 90 לחוק; חובת ההנמקה על ידי ערכאה שיפוטית
11/03/2009 ו"ע 4006/03 גולן עמוס ואח' מנהל מס שבח חיפה   [תקצירי פסיקה]
    משתכנים שהתקשרו בהסכם עם מושב וקבלן לרכישת דירת מגורים יחויבו במס רכישה של דירת מגורים
11/03/2009 ו"ע 1094/06 נתיבי איילון נ' מנהל מס שבח מקרקעין ת"א   [תקצירי פסיקה]
    פיצויי שיהוי במימוש הפקעה ופגיעה תכנונית לעניין מס רכישה
09/03/2009 אגרה   [מילון מונחים]
    יש להבחין, בדיני המס, בין "אגרה", "מחיר" ו"מס". אגרה היא סכום כסף המשתלם בקשר לשרות מסוים. קראו עוד על המונח וחשיבותו...
23/02/2009 אזור פיתוח א'   [מילון מונחים]
    חוק עידוד השקעות הון מכיל הטבות מס שונות. הטבה מהותית ניתנת למפעלים ב"רזור פיתוח א". קראו עוד על חשיבות המונח...
18/02/2009 תחולת סעיף 85א לפקודת מס הכנסה על הלוואות שניתנו לחו"ל והונפקו בגינם שטרי הון   [חוזרים מקצועיים]
   
17/02/2009 שאלות קצרות בנושא: הליכי שומה, גביה וניכוי במקור   [שאלות ותשובות]
    5 שאלות קצרות בנושאי הליכי שומה, גביה וניכוי מס במקור
12/02/2009 מיקום תיקי חברות משפחתיות - הודעה לציבור המייצגים   [חוזרים מקצועיים]
   
02/02/2009 משיכת כספים מקופ"ג על ידי שכיר לפני מועד הזכאות   [טפסים ודוגמאות]
    בתקנות מס הכנסה (כללים לניהול קופות גמל) פורטו מקרים סוציאליים בהם זכאי עמית שכיר למשוך כספים מקופת הגמל עם הטבות המס הגלומות בכך.טופס 159 המצורף הוא הטופס לביצוע משיכה כאמור. צפו בטופס ובדברי ההסבר והוראות המילוי.
28/01/2009 השתלמות "שמירה על הקיים" - מפגש 266   [שמירה על הקיים]
    הקלות בדיווח ותשלום מע"מ, תיקון 169 לפקודה, פסיקה, החלטות מיסוי, חוזרים מקצועיים, שאלות ותשובות ועוד...
01/01/2009 מלאי   [מילון מונחים]
    מלאי או מלאי עסקי מוצג במאזן בקבוצת הרכוש השוטף , ומוגדר בחשבונאות , כנכס אשר מוחזק לצורכי מכירה במהלך העסקים הרגיל, או נמצא בתהליך ייצור למכירה במהלך העסקים הרגיל, או נמצא בצורה של חומרים שייצרכו בתהליך הייצור או יצרכו במהלך הספקת השירותים. קראו עוד על המונח וחשיבותו...
01/01/2009 החלטת מיסוי 1691/09 - שינוי מודל עסקי, קבלני משנה בחו"ל, הכנסה מוטבת - החלטת מיסוי בהסכם   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2009 החלטת מיסוי 1408/09 - חלוקת עיזבון בין יורשים (החלטת מיסוי בהסכם) מ-9.11.09   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2009 החלטת מיסוי 1881/09 - חלק ה2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2009 החלטת מיסוי 1794/09 - חלק ה2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה,מיזוגים   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2009 החלטת מיסוי 1364/09 - חלק ה2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2009 הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/09 - השלכות המס בהרחבות מושבים וקיבוצים לפי החלטת מועצת מינהל מקרקעי ישראל   [חוזרים מקצועיים]
   
01/01/2009 החלטת מיסוי 1857/09 - ניכוי מס על דמי שכירות בגין נדל"ן בבעלות קבוצת בניה   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2009 החלטת מיסוי 1771/09 - פעילות הפקת חשמל בתחנת כוח - החלטת מיסוי בהסכם   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2009 החלטת מיסוי 1254/09 - תחולת סעיף 49ו על העברת דירה בין בני זוג   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2009 החלטת מיסוי 1305/09 - פטור לאלמנת הבן לפי סעיף 62, תקופת הצינון לפי סעיף 49ו, מתנה לאלמנת הבן לפי סעיף 49ב(1)(א)   [החלטות מיסוי]
   
31/12/2008 חישוב המס בעסקת קומבינציה   [חישובי מס]
    דוגמא 9: חישוב המס בעסקת קומבינציה חישוב המס סבעסקת קומבינציה הינו חישוב מורכב. להלן דוגמא בסיסית: הכוללת "גמר בניה" על מגרש פנוי; מס רכישה; חישוב יחסי של ניכויים במכירה; מכירת המבנה שנתקבל בקומבינציה.
02/12/2008 החלטות ועדת הכופר ברשות המסים - מחצית שניה   [החלטות מיסוי]
   
18/11/2008 הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2008 - הקצאת מניות באיגוד מקרקעין   [חוזרים מקצועיים]
   
01/10/2008 הפיכת חברה רגילה לחברה משפחתית בשל ניירות ערך   [תכנוני מס]
    החברה המשפחתית הינה יצור כלאיים אשר נוצר לתורכי פקודת מס הכנסה בלבד. קראו בתכנון המס הבא כיצד ניתן לנצל יצור כלאיים זה לצורכי מס
27/08/2008 השתלמות "שמירה על הקיים" - מפגש 261   [שמירה על הקיים]
    הרחבת הפטור לקופ"ג, תיקו ן167 לפקודה, פחת מואץ לציוד מזכה, רכישת נכסים אצל חבר האו היחיד, פסיקה, החלטות מיסוי, חוזרים מקצועיים, שאלות ותשובות ועוד...
27/08/2008 הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 8/2008 - ביטול עסקה - הודעה חד צידית   [חוזרים מקצועיים]
   
02/08/2008 ניכוי מס תשומות חלקי ברכישת דירת מגורים המשמשת גם לעסק   [מאמרים]
    יחיד הרוכש דירת מגורים למטרת ניהול משלח יד או עסק בחלק מהדירה אינו רשאי לנכות את מס התשומות ברכישת הדירה ולו גם באופן חלקי. זאת, לאור לשונה המפורשת של תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו 1976 (להלן - התקנות).
01/07/2008 בעל מניות מהותי   [מילון מונחים]
    בעל מניות מהותי הינו מושג חדש שנכנס לתוקף בתיקון 147 לפקודה החל משנת 2006. מושג זה הינו גרסה חדשה של "בעל שליטה", אם כי טרם פג תוקפו של המושג "בעל שליטה". בעל מניות מהותי עשוי להיות הן יחיד והן חברה. קראו עוד על המונח והשלכותיו.
01/07/2008 שיעור אפס ביצוא   [מאמרים]
    סעיף 30(א) מפרט את העסקאות שלגביהן יחול סעיף 30(א)(1) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 קובע מס ערך מוסף בשיעור אפס לעסקה של מכירת טובין, לגביהם הותר רשימון ייצוא או מסמך אחר שהתיר המנהל. קראו עוד על הטבת המס והתנאים לקבלתה.
23/06/2008 חוזר רשות המסים - החזר מס תשומות   [חוזרים מקצועיים]
   
25/05/2008 הוראת ביצוע 5/2008 - תקופת שומה מיוחדת   [חוזרים מקצועיים]
   
04/05/2008 הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין - סעיף 39א - תנאים בהם הלוואה לא תחשב כהלוואה "מקרוב"   [חוזרים מקצועיים]
   
15/04/2008 חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון - סוגיות בנושא תיקון מס' 5 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005   [חוזרים מקצועיים]
   
01/04/2008 מיסוי ארגון מקצועי   [מאמרים]
    בתיקון 119, לראשונה, נתן המחוקק את דעתו לגבי חיובן של הכנסות אצל ארגון מקצועי, נוצרה מסגרת תחיקתית חדשה, אשר מסדירה את אופן החיוב ותנאי הפטור של הכנסות בארגון מקצועי.
01/01/2008 החלטת מיסוי 45/08 - חילוף 2 דירות מגורים בדירת מגורים אחת - פרק חמישי 3 לחוק - החלטת מיסוי בהסכם   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2008 החלטת מיסוי 44/08 - פטור במכירת דירת מגורים שנתקבלה בירושת מניות בחבר   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2008 החלטת מיסוי 46/08 - פטור במכירת דירת נופש ששימשה דירת מגורים   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2008 החלטת מיסוי 132/06 - קרקע לצורך בנייה כ"דירה אחרת" לעניין סעיף 49ה לחוק מיסוי מקרקעין   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2008 החלטת מיסוי 48/08 - תקופת צינון לעניין דירה שניתנה במתנה   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2008 ביטוח פנסיוני מקיף במשק   [מאמרים]
    ביום 31.12.07 פרסם משרד התעשייה והמסחר, באתר האינטרנט שלו, את צו ההרחבה בנושא מהפכת הביטוח הפנסיוני המקיף במשק (להלן – "הצו"). הצו חל על כל עובד ומעביד במשק, ואינו מוגבל לענף כזה או אחר. קראו על הצו והשלכותיו על כל אחד ואחד מכם.
01/01/2008 החלטת מיסוי 51/08 - פטור ממס בהעברת דירה שניתנה במתנה   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2008 החלטת מיסוי 05/08 - העברת נכסים לפי סעיף 104א ופיצול   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2008 החלטת מיסוי 43/08 - חלוקת עזבון בין יורשים   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2008 החלטת מיסוי 47/08 - הגדרת תא משפחתי בנסיבות מיוחדת   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2008 החלטת מיסוי 50/08 - אי החלת סעיף 49ו בקבלת מתנה יותר מ-3 שנים לפני סיום הבניה שמומנה מכספי מקבל המתנה   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2008 החלטת מיסוי 49/08 - שבח בחברת בית כחלק מההכנסה החייבת של בעלי המניות   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2008 החלטות ועדת הכופר ברשות המסים - מחצית ראשונה של שנת 2008   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2008 הוראת ביצוע מס הכנסה 4/2008 - ניתוב שלב א'   [חוזרים מקצועיים]
   
01/01/2008 החלטת מיסוי 53/08 - קיזוז הפסדים כנגד מכירת מניות באיגוד   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2008 הכנסה לעניין דמי ביטוח   [מאמרים]
    בחוק הביטוח הלאומי לא קיימת הגדרה כללית מפורשת של המושג "הכנסה החייבת בדמי ביטוח". עם זאת, קיימת הפנייה בסעיף 345(א) לחוק למקורות הכנסה לפי סעיף 2 לפקודה בלבד. המשיכו לקרוא על מנת להבין את המשמעויות של הגדרה זו לגבי דמי ביטוח
15/10/2007 חוזר רשות מסים - מועד החיוב במס ערך מוסף   [חוזרים מקצועיים]
   
01/01/2007 החלטת מיסוי 38/07 - הוצאת חברה בעלת בית מלון מהגדרת איגוד מקרקעין   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2007 החלטת מיסוי 42/07 - סיווג חברה כ"איגוד מקרקעין"   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2007 החלטת מיסוי 37/07 - ניכוי הוצאות ביטול עסקה   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2007 החלטת מיסוי 20/07 - מיסוי בינלאומי - מוסד קבע   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2007 החלטת מיסוי 41/07 - פטור במכירת דירה שמומנה מקרקע שנתקבלה במתנה   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2007 החלטת מיסוי 46/07 - איחוד וחלוקה (החלטת מיסוי בהסכם)   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2007 החלטת מיסוי 39/07 - חלוקת עיזבון בין יורשים (החלטת מיסוי בהסכם)   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2007 החלטת מיסוי 17/07 - מיסוי בינלאומי - קביעת תושבות   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2007 החלטת מיסוי 18/07 - מיסוי בינלאומי - מוסד קבע   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2007 החלטת מיסוי 36/07 - חלוקת עיזבון בין יורשים (החלטת מיסוי בהסכם)   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2007 החלטת מיסוי 19/07 - מיסוי בינלאומי - מתנה מתושב חוץ   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2007 החלטת מיסוי 48/07 - ניכויים לפי סעיף 39 לחוק   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2006 החלטת מיסוי 141/06 - הקצאת אופציות לעובדים (ESPP)   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2006 החלטת מיסוי - מוסד קבע - סוכן תלוי   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2006 החלטת מיסוי 72/06 - פירוק שיתוף בין בעלי זכויות במספר נכסים באותו בנין (החלטת מיסוי בהסכם)   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2006 החלטת מיסוי 71/06 - איחוד וחלוקה בחלקות גובלות ורצופות לפי סעיף 67 לחוק מבלי הליכי תכנון (החלטה בהסכם)   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2006 החלטת מיסוי 70/06 - איחוד וחלוקה בהתאם להוראות סעיף 67 לחוק והעברת חלק מהזכויות בהתאם לסעיף 104ב   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2006 החלטת מיסוי 140/06 - הקצאת אופציות לעובדים (ESPP)   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2006 החלטת מיסוי 38/06 - העברת נכס בין חברות אחיות   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2006 החלטת מיסוי 109/06 - מוסד קבע - מיסוי פעילות מוסד קבע בישראל   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2006 החלטת מיסוי 26/06 - פירוק שיתוף בין בעלי זכויות באיגוד מקרקעין   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2006 החלטת מיסוי 125/06 - חלוקת בית משותף לפי סעיף 67 לחוק (החלטת מיסוי בהסכם)   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2006 החלטת מיסוי 139/06 - הקצאת אופציות לעובדים (Rsu)   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2006 החלטת מיסוי 103/06 - מכירה מחדש של מניות "רדומות"   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2006 החלטת מיסוי 14/06 - שותפות מוגבלת להשקעה בנכסים פיננסיים - קרן גידור פטורה   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2006 החלטת מיסוי 126/06 - חלוקת בית משותף לפי סעיף 67 לחוק (החלטת מיסוי בהסכם)   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2006 החלטת מיסוי 35/07 - פטור באיחוד וחלוקה (החלטת מיסוי שלא בהסכם)   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2006 החלטת מיסוי 66/06 - המחיר המקורי ויום הרכישה של נכס שהתקבל בהורשה מתושב חוץ   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2006 החלטת מיסוי 111/06 - המחיר ויום הרכישה של נכס שהתקבל בהורשה מתושב חוץ   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2006 החלטת מיסוי 118/06 - מוסד קבע - ייחוס רווח למוסד קבע   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2006 החלטת מיסוי 63/06 - קביעת תושבות   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2006 החלטת מיסוי 119/06 - מוסד קבע - פעילות חברה זרה בישראל   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2006 החלטת מיסוי 107/06 - זיכוי עקיף ממס חברות בהשקעה באמצעות שותפות זרה   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2006 החלטת מיסוי 131/06 - החלת הוראות סעיף 67 לחוק על חלקות שביניהן כביש (החלטת מיסוי בהסכם)   [החלטות מיסוי]
   
01/01/2004 הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 12/2004 - פטור למוסד ציבורי במכירת "דירת מגורים מזכה"   [חוזרים מקצועיים]
   
01/01/2001 החלטת מיסוי 110/06 - מוסד קבע - פעילות באמצעות קבלן משנה   [החלטות מיסוי]
   
18/01/1998 חוזר מ"ה 3/98 - קביעת מחיר מקורי של רשיון הניתן מהרשויות המוסמכות   [חוזרים מקצועיים]
   
11/01/1998 חוזר מ"ה 2/98 - דרכי טיפול ותחומי אחריות בנושאים שונים בניהול פנקסים   [חוזרים מקצועיים]
   
04/01/1998 ה"ב 2/98 - העברת זכות במקרקעין למלאי עסקי - סעיף 5(ב) לחוק מס שבח   [חוזרים מקצועיים]
   
11/01/1997 ה"ב 25/97 - נוהלים, הקלות ודרכי טיפול בליקויים מניהול פנקסים   [חוזרים מקצועיים]
   
  [שמירה על הקיים]
   
תיקון 179 לפקודת מס הכנסה (ס"ח 2271 התשע"א 6.1.11, 161)   [מבזקים]
   
google2411f409ffc33458.html   [מאמרים]
   
חישובי מס בקומבינציה   [מאמרים]
   
עידוד השקעות הון   [שאלות ותשובות]
   
קומבינציה   [מאמרים]
   
  [חוזרים מקצועיים]
   

חזרה למעלה